Kategorie
Polecamy
ADIVA bodystocking
Cena: 44.00zł
CORAZONE top
Cena: 56.00zł
SHIRLEY chemise red
Cena: 97.00zł
BELLA chemise white
Cena: 66.00zł 58.00zł
Informacje

Regulamin

Regulamin sklepu bielizna-zmyslowa.pl

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep Bielizna-zmyslowa.pl prowadzi sprzedaż towarów w kategoriach: bielizna damska i erotyczna, poprzez stronę internetową o adresie http://www.bielizna-zmyslowa.pl. oraz poprzez serwis Allegro. Szczegółowy zakres oferty jest równoznaczny z ofertą prezentowaną w danym momencie na stronach http://www.bielizna-zmyslowa.pl oraz w sklepie Allegro (nick: ka6mil).

DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Bielizna-zmyslowa.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Sklep internetowy Bielizna-zmyslowa.pl dostępny pod adresem http://www.bielizna-zmyslowa.pl, prowadzony jest przez firmę „FLASH-ART Kamil Nować”, z siedzibą w 87-860 Chodecz, ul. Miła 5. Numer NIP: 888-284-65-70, REGON: 341361509 (dalej: Bielizna-zmyslowa.pl lub Sprzedawca).

2. Klient – osoba fizyczna mająca ukończone lat 18 (będąca pełnoletnią), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

4. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem sklepu Bielizna-zmyslowa.pl. , niezbędna do zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta i dostarczenia zamówionego Towaru.

5. Produkty – Wszystkie towary oferowane w sklepie Bielizna-zmyslowa.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży sklep Bielizna-zmyslowa.pl zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

6. Ceny – Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Bielizna-zmyslowa.pl są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

7. Sprzedawca – „FLASH-ART Kamil Nować” z siedzibą w 87-860 Chodecz, ul. Miła 5, numer NIP: 888-284-65-70, REGON: 341361509.

8. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

9. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez sklep Bielizna-zmyslowa.pl.

10. Konto – przestrzeń Bielizna-zmyslowa.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.

11. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

KONTO

12.1. Klient nie może dostarczać do sklepu Bielizna-zmyslowa.pl treści, w tym Opinii i innych danych o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, oraz o charakterze naruszającym wizerunek i dobre imię sklepu internetowego pod adresem www.bielizna-zmyslowa.pl.

12.2. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po rejestracji. Posiadanie konta w ramach innej usługi Sprzedawcy nie pozwala na korzystanie z Konta Klienta.

12.3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, adres dostawy w postaci miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu /mieszkania, adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodanych przez Bielizna-zmyslowa.pl, o których mowa poniżej. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

12.4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

12.5. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie internetowej Bielizna-zmyslowa.pl i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Potwierdź zakup”.

ZAMÓWIENIA

13.1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w Bielizna-zmyslowa.pl. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

13.2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

13.3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).

13.4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

13.5. Zamówienie w sklepie internetowym Bielizna-zmyslowa.pl można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej, obsługa tzw. ciasteczek. Wyboru produktów dokonuje się on-line, umieszczając je w „koszyku”, którego zawartość jest następnie rejestrowana przez system informatyczny Sklepu. Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia. Po dokonaniu zamówienia (przyciśnięcie przycisku „potwierdzam zamówienie") do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość z parametrami transakcji i potwierdzeniem dokonanego zamówienia,
b) w naszym sklepie Allegro – (nick: ka6mil). Po zakupieniu przedmiotu z aukcji, Allegro prowadzi Państwa krok po kroku przez realizację zamówienia. Dodatkowo otrzymujecie Państwo e-mail z informacją o dalszym przebiegu transakcji.
Po dokonaniu wyboru formy przesyłki i wpłacie należności otrzymujecie Państwo wiadomość e-mail z informacją o terminie wysyłki.
c) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: biuro@bielizna-zmyslowa.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
d) telefonicznie pod numerem telefonu: 519 441 521.
Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

13.6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego . W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki.

13.7. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

14.1. Wszystkie ceny w Bielizna-zmyslowa.pl podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

14.2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

14.3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

14.4. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

14.5. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

PŁATNOŚCI

15.1. Po dokonaniu zakupu Klient w terminie 7 dni od zawarcia umowy kupna - sprzedaży zobowiązany jest dokonać wpłaty za towar oraz za wybraną formę przesyłki. Niedokonanie przez Klienta zapłaty należnej za zamówienie będące przedmiotem zawartej umowy, powoduje automatyczne rozwiązanie niniejszej umowy i anulowanie wzajemnych zobowiązań obydwu stron.

15.2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia:
a) przelew na konto Sklepu
b) płatności internetowe PayU
c) w przypadku Allegro – płatność PayU
d) za pobraniem - płatne listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze towaru

DOSTAWA

16.1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.

16.2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

16.3. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej na początku składania Zamówienia.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

17.1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a) Realizacja zamówienia rozpoczyna się w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:
- w przypadku wyboru płatności przelewem - w momencie zaksięgowania na koncie sprzedającego przelewu na pełną kwotę obejmującą całkowitą wartość sprzedanych towarów wraz z opłatą za dostarczenie towaru,
- w przypadku płatności za pobraniem – po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia.
b) możliwy jest odbiór osobisty towaru przez Klienta w siedzibie firmy, lub w miejscu uzgodnionym wcześniej ze Sprzedawcą.

17.2. Zakupione rzeczy wysyłane są zabezpieczone kopertami bąbelkowymi lub w paczkach, za pomocą Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD.
Wysyłka Pocztą Polską odbywa się w poniedziałki, środy i piątki. Natomiast kurierem w tym samym dniu jeśli zakup był dokonany do godz. 12:00 (Przy czym za ZAKUP należy rozumieć dodanie do „koszyka” wybranych rzeczy oraz ostateczne potwierdzenie przez wpłatę należności). W przeciwnym razie przesyłka jest wysyłana w kolejny dzień roboczy.
Nie dotyczy to przesyłek „za pobraniem” gdzie potwierdzeniem zakupu jest złożenie zamówienia oraz wybór przesyłki w formie pobrania.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

18.1. Klient dokonujący zakupu, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu Bielizna-zmyslowa.pl, ma prawo od tej umowy odstąpić w terminie 30 dni kalendarzowych bez podania przyczyny, składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie.

18.2. Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do pobrania tutaj

18.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Kupującego.

18.4. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
Zwroty prosimy kierować na adres firmy:
„FLASH-ART Kamil Nować”
ul. Miła 5, 87-860 Chodecz

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

19.1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Bielizna-zmyslowa.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w sklepie Bielizna-zmyslowa.pl, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

19.2. W chwili odbioru przesyłki w obecności listonosza lub kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej nam przesyłkę lub w placówce pocztowej dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

20.1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Sklep Bielizna-zmyslowa.pl nie będzie udostępniać danych osobowych Klienta żadnym osobom, firmom ani innym podmiotom trzecim, poza biorącymi bezpośredni udział w procesie sprzedaży i dostawy towaru.

20.2. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej lub elektronicznej.

20.3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i polityce cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21.1. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

21.2. Informacje na temat oferowanych przez sklep Bielizna-zmyslowa.pl towarów oraz zdjęcia pochodzą w pewnej części od producentów. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem biuro@bielizna-zmyslowa.pl.

21.3. Strona, projekt aukcji Allegro, grafiki i zdjęcia są własnością sklepu Bielizna-zmyslowa.pl, dlatego kopiowanie ich zarówno w części jak i w całości oraz wykorzystywanie bez naszej zgody jest zabronione! Zakaz ten dotyczy również zdjęć pozyskanych od producentów od których sklep Bielizna-zmyslowa.pl uzyskał indywidualną zgodę na ich wykorzystywanie.

21.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki (1):
- wzór formularza odstąpienia od umowy,
- polityka prywatności,
- polityka cookies

Kontynuuj
Koszyk
...jest pusty

Przejdź do koszyka
Promocje
Komplecik SHEILA
Cena: 69.00zł 50.31zł
NAOMI
Cena: 89.00zł 69.00zł
Koszulka SYDNEY
Cena: 69.00zł 58.00zł
Komplet VANESSA
Cena: 130.00zł 99.00zł
Koszulka GRAY BABYDOLL
Cena: 39.00zł 29.00zł
KAMARIA koszulka + stringi
Cena: 72.00zł 59.00zł
Komplecik ANTALIS
Cena: 59.00zł 49.00zł
BELLA chemise white
Cena: 66.00zł 58.00zł
Komplet GOLD SILVER
Cena: 59.00zł 46.00zł
BELLA chemise black
Cena: 66.00zł 58.00zł
Bestsellery
Polecamy

zwiększ oglądalność Katalog SEO: katalogseo.net.pl